Limited Şirket Kuruluş Aşamaları ve Masrafları 2018 Nelerdir?

0

Anonim ve limited şirket kuruluş aşamaları hemen hemen aynıdır. Bu nedenle, limited şirket için bahsedeceğimiz hususlar, anonim şirket için de geçerlidir.

Limited şirket kuruluş aşamaları, şahıs şirketlerinden daha uzun bir süreç gerektirmektedir. Ülkemizde şahıs şirketleri 1-2 gün içerisinde kurulurken; limited ve anonim şirketler 6-7 gün içerisinde kurulmaktadır. Eğer limited şirket değil de şahıs şirketi kuracak iseniz şahıs şirketi nasıl kurulur, kuruluş masrafları isimli çalışmamıza yönlendirmek isterim.

Ayrıca, KOSGEB yeni girişimci desteği ile şirket kuruluş masraflarınız için 2.000 TL geri ödemesiz hibe alabilirsiniz.

Şimdi, geçelim konumuza.

Limited şirket kuruluş aşamaları nelerdir? Ne yapmak gerekiyor?

Dilerseniz, bu soruların cevaplarına geçelim.

Limited şirket kuruluş aşamaları 2018 nelerdir?

Limited ve anonim şirket kuruluş aşamaları sırasıyla şu şekildedir:

1.Adım: İşinde uzman bir mali müşavir bulmak.

Eğer işinde uzman bir mali müşavir ile anlaşırsanız, büyük bir iş yükünden de kurtulmuş olacaksınız. Tabi ki, bunun da bir maliyeti olacaktır. Ancak, yabancı sermayeli bir ortaklık yapısı olmayacaksa 500 TL’den fazla ücret ödemek de maliyetli olacaktır.

Şirket kurma işlemlerinin haricinde bir de muhasebicinize aylık muhasebeci ücreti ödemelisiniz. Çünkü vergi vb. işlerinizi yürüteceğinden yıllık anlaşmanızı yapmalısınız.

2. Adım: Şirket ana sözleşmesini hazırlamak.

Şirketin temel ana sözleşmesidir. Bu sözleşmede, şirketin unvanı, adresi, sermayesi vb. durumları kararlaştırmanız gerekecektir.

Buna göre, ana sözleşmede belirtilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Şirket unvanı
 • Şirketin ortak ve hisse tutarları
 • Şirketin merkez adresi
 • Şirket yöneticisi
 • Sermaye ve payları
 • Şirket ile ilgili ilanların nasıl verileceği
 • Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının belirlenmesi

Bu hususları hakkında karar verirken muhasebecinizden mutlaka yardım alınız. Zaten ana sözleşmenizi muhasebeciniz hazırlayacaktır.

3.Adım: Ana Sözleşmeyi Onaylatmak.

Ana sözleşmenin MERSİS sistemine yüklenmesi gerekecektir. Bunu mali müşaviriniz yapacak. Madde madde bilgiler girilecek ve sistemden onay verildikten sonra kayıt numarası alınacaktır.

Bu kayıt numarasını not alınız. Çünkü notere giderek bu kayıt numarasını vermeniz gerekecek. Noter huzurunda kayıt numarası ile alınan şirket ana sözleşmesi ortaklar tarafından imzalanacak. Ana sözleşme sayınız 6 adet olacaktır. Noter, ana sözleşmeleri imzaladıktan sonra teslim alacaksınız.

Noterde bir kaç tane daha işiniz olacaktır.

Bunlardan birincisi, şirketi temsil yetkisine sahip olan kişinin noterde Ticaret Sicil Memurluğu’na verilmek üzere tescil talepnamesi, yani imza beyanı hazırlatacaktır.

İkincisi, vergi dairesinde işe başlama bildirimi için noter onaylı kimlik sureti düzenletilmelidir.

Noterden çıkmadan önce şu belgelerin temin edilip edilmediğini kontrol ediniz:

 • Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 • Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 • Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge.
 • Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
 • Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

4.Adım: Vergi dairesine gitmek.

Bu adımda potansiyel vergi numarası almanız gerekecektir. Çünkü banka işlemlerini yürütmek için bu numaraya ihtiyaç vardır.

5.Adım: Banka sürecini başlatmak.

Ortaklar tarafından bankaya gidilmelidir. Bankada sermayenin %25’i bloke ettirilmelidir. Bankadan Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben bilgi yazısı almayı unutmayın. Ayrıca, bankada Rekabet Kurumu payını da yatırmayı unutmayınız. Dekontunu Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne götürmeniz gerekecek.

Bloke ettirilen para, şirket tescil işleminden sonra kullanılabilecek bir paradır. Sürekli hesapta blokeli olarak durmaz.

6.Adım: Gerekli evrakları tamamlamak.

Tescil için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gitmeden önce aşağıdaki gerekli belgeleri hazırlayınız. İşte o belgeler:

 • Noter onaylı ana sözleşme 3 adet / yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 adet
 • Şirket Yetkilisi İmza Beyanı 2 adet
 • Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)
 • Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet
 • Kurucu ortaklar bilgi formu
 • Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı
 • Rekabet Kurumu payı banka dekontu

7. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gitmek.

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yukarıda belirtilen belgelerin teslimi gerekmektedir. Belgelerinizin eksiksiz ve tam olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, Müdürlüğe başvuru aşamasında bazı harçlar yatırmanız gerekecek. Harçları yatırdıktan ve başvuru onaylandıktan sonra aşağıdaki belgeleri almayı unutmayınız.

 • Şirket tescil yazısı
 • Sicil tasdiknamesi
 • Faaliyet belgesi

8.İmza sirkülerini noterde hazırlatmak

Şirket, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanmıştır. Artık, şirket müdürünün şirketi temsil edebilmesi adına noterde imza sirkülerinin hazırlatılması gerekmektedir. Şirket adına yürütülecek tüm işlemlerde imza sirküleri kullanılacaktır.

9. Defterleri tasdik ettirmek

Şirket tescil edildiği için tüm defterlerin tasdik edilmesi gerekmektedir.

Limited şirketler için tasdik edilmesi gereken defterler listesi:

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)

Diğer şirketlerin tasdik ettirmesi gereken defterler listesi:

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Yönetim Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Damga Vergisi Defteri

 10. Vergi dairesi işlemlerini başlatmak.

Aşağıdaki belgeler ile birlikte vergi dairesine gidilmelidir.

 • Noter onaylı ana sözleşme
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)
 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
 • Şirket ortaklarının ikametgahları
 • Kimlik Asıllaarı veya Onaylı Suretleri
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

Vergi dairesi gerekli kontrolleri yapar. Yoklama tutanağı düzenler. Vergi dairesinden vergi levhası talep edebilirsiniz.

11. Şirketi Ticaret ve Sanayi Odası’na Kayıt Yaptırmak.

Aşağıda belgeler ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıt yaptırmak için gitmelisiniz.

 • Ticaret Odası Başvuru Formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Müdür İmza Sirküleri
 • Noter tastikli ana sözleşme
 • Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
 • Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

12. Diğer işlemleri tamamlamak.

 • Yazar kasa işlemlerini başlatmalı ve tamamlamalısınız.
 • Bağ-Kur için SGK İl Müdürlüğü’ne gitmelisiniz.
 • İşyeri açma ve izin ruhsatı işlemlerini başlatmalısınız.
 • Fatura basımı vb. işlemlerin tamamlamalısınız.

Limited şirket kuruluş masrafları 2018 ne kadardır?

Limited ve anonim şirket kuruluş masrafları 3.500 TL ile 4.500 TL arasında değişmektedir. Muhasebecinize ödeyeceğiniz işletme kurma ücreti, yazar kasa vb. hususlar maliyeti etkileyebilmektedir.

KOSGEB mali müşavir desteği var mı? diye soracak olursanız, yazımızı inceleyebilirsiniz.

Sağlıcakla kalın.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..